top of page

Group

Public·39 members
Alonso Tretyakov
Alonso Tretyakov

Lele Zalim Eze Beme Cep


7 twoz Atpr 12 Sayrn Ware 4ahganlarr, Bu mekrubumuz ile. kamuor,una Almanva'da bulunan kinri sözümona yeminli tercumanlann Zazacaya ve Zaza halkna yönelik taurlannr duyurmak istiyoruz. Yeminli Tercumanlar Zaza halkr iqin yeminini bozuyorlar. Almanyanrn birqok keng qehir ve kasabalannda iltica yada baqka nedenlerle mahkemelere yada devlet kurumlarrna dü$en, oturma iqin müracaata bulunan, iltica eden Zazalar bu rnahkeme, kurum ve kuruluslarda. sözlü ve vazrl ifadeleriode biz ne Trirküz ve nede Kurdüz diyorlar, Biz ayn bir rnillet ve ayrl bir Ulustaruz. Yani Zaza Ulu. sundanrz diyorlar. Bunlara TerctimanlLk edet) bazr Zaza Terctiman lar, eger Ktin Tlirk pani ve hareketlerinde qalgryorlarsa, bun lann ifadelerini ',ada oldugu gibi kargr tarafa yansrtmiyorlar. Kendi bildikleri gibi, hernen bunlann ifadelerini kendi sanllk gizgisinden degqtirip karer tatafa aktanyorlar. InsanrrnLz, halkrmp kendiledne biz Zazaviz divorlar. o rercümanlar Za:a kelitresine Krirdisch kelimesini el.jiyorlar. Tercümanlann vazifesi bir halkr göttlnlp baqka bit halkrn kuyrulu yapmak delildir. Onlarrn vazifeleri söylenenleri tam ve do6u aktarmak, bilinmiyen konularda izahat getirmek ve meseleyi aqlla kavuqrunnakur, Bir k(i kendisine ne diyotsa odur. Bizi ile Kttn yada Türk safcaklar diye, hi9 bir kimsenin hak ve hukuku yokur Turhxh yada Kürdisch kelimesini ekleyip onlara yaprgtnp trkmak. $u anda bu bilgi ve dunrmlan aydrnlfa grkaracak lrizlcrcc dclil elimizde r,ardlr. Bizde bir ULus olarak bo9 durmuyoruz. Kcndi halkrmrzrn Ulus olma mücadelcsini vcriyorur- Bizim halkrmrz verdigi ifadeleri ve söyledikleri geylerl cpk iyi biiiyorlar. Sonradan mahkeme yada kendi Abukatlarrndan kendi ifadelcrinin kopyalannr ist:'yip alryorlar. Aldütan sonra dil bilenlere okunryorlar ki, nc okutsunlat Zaza olmus Kürdisch, \',ada zaza ulusundanrm kclimcsi fcmamen +kamlm$ veya deggtirilmi$tir. Bunlarr yapanlar srradan klgiler degildirler- Bir qogu Krin harelet ve partilerindc ga[ean ve onlar taralindan organize edilen, bizim halkrmrzr satan ve b;im halkrmrzdan olan Zaza Tercümanlardrrlar. Kürtlerden daha läzla Krirt, Türklerden daha fezla TürL kcsilen, Kraldan fazla Kralcr clanlar, äganrn mah girlet hizmetkarrn canr gider misalinden Liqilerdirler. Bunlarrn pani ve örgütleri bu konularda bunlara baslolar uygulayrp, böyle yapmasanu bilmem sizlere ne lapanz diye tehdit ediyorlar. OnlanJa hiq bir qeyden korkmayan Xahraman Zaza hallrna leke sördünip kuzu gibi teslim oluycrlar. Daha iinceleri bizleri tehdit ediyorlanh, bakularli olmuyor. Qünkü tehdit onlann zarannadrr. Tehditler ve saldrnlar bizi günden güne cüqlendinp bir araya getiriyor. Bize kendinize biz Zazayiz demeyin, diyen, bizi häinlik ile, yada bunlar Türkledn bir oylnudur suglamalan ile suglayanlar, bir gtrn gelecek söyledikleri laflarrn ic,erisinde bogulup, toplumlann lriz karasr olarak qrkacaklar, Aynen Titrklerin bugün qrkti& gibi. Drin Türkler Ktlttlere bu laflan soylüyorlardr, bugr)n de onlar bize söyltiyorlar. Qle anlag ryor ki bunlar bizi tarih' ren silmeye ve Zaza ismini onadan kaldrrmaya yemin etmi$ler. Bugtln tahamtrlü olmryanlar, yann nasrl tahamrlil edeceklcr, bilemiyoruzi Bakolar ki Zazayrz diyenler gr.inden gline qoialryor, bu sefer de kendi iqlerinde olan ve onlara pcyccilik yapan Zazalara yönelip onlan yönlendirip bize karqr kulanmay'a baeladrlar. Yani Türklerin.irapüglnl onlarda yapmrya bagladrlar. Ne hihmet ise, dtnyamn alcqlna balon. Dün o suglamalar ile suglananlar, bugrin baqkalannr aynr suglamalar ile suqluyorlar- Biz 9u anda Almanyada $izbinlere aqhn Zaza halk varrz. Bundan sonra bize yaprlacal herhangi bir hareketi, haksrzhg, tehditlerr, halkrmrza yaprlan baslr ve saldrrrlara anrnda larqrllk verip gerelenini Alman makamlarrna amnda bildirecegiz. Bize hain diy. enlerin u kendileri haindirler. $u ana kadar hep bizim baglaldrrr ve lanlanmrzrn rizerinde kendilerine siyaset yaptllar. Bitaz göqlenince bilmem neyin delisi oldular ve kendilerini dev aynasrnda his etmeye baelad ar, $imdi de bizi beyenmiyorlar, blze hain diyorlar. Bence biz birbirimizi Qok yakndan ve iyi taniyoruz. Kimse gelip belesrnr bizlere bulaqnrmasrn. Erkekduler gitsinler belasrnr onlan sömürenlere, onlara kan lt-rsturanlara bulaetrrsrnlar. Tabiri cayiz degilse, esege edemeyip palanrna yirneliyorlar. Bizim Künler ile ahsweremiyecegimiz yoktur- Biz kimse ile dalaqmak, kavga etmek istemiyomz- Kimselenle gelip bize bulagmasrn. $u anda bize bulaqanlarrn hepsinin nc mal olduklanm, nelcr yaptrklarrnl ne dolaplar c,evirdiklefni, daha önce onlann kimler ve bizim kimler oldugumuzu, kimin nc kadar drlnist ve r'aun swer oldugunu, kimin direndigini, Limin tee lim cldugunu, kimin Limi satr!'rm herkesten daha fazla ve iyi biliyoruz. Bir, iki, üq gelip bize bulagrrlarsa, bizi zorla Kun etmeye gahgrrlarsa, belasrm düqmanrna satmalrp gelip bize satarlarsa, bizde buna kary tavmnrzr koyacagrz.. Bu sefer biz ikimizde dtemanrmrzr brrakrp birbirimiz ile dalayp Lavga edelim. Kimin kan ve qrkan bu igte ola, cak, düqmandan lragka? Kimsenin hak ve hukuku yoktur halkrmlzl kendi halk üzerinde saylp onlardan rügvet almaya re onlan so4ulamaya. Bir halk Lendi kendini sorgular- Ne Türk ve nede Kürt gelipte beni sorguluyabilir. lnsanhk ve insanlk alemi buna yol ve hal vermez. $u anä kadar Krinler Zazalara ne kadar galrqtrlar, ne kadar onlarrn ismini dilerine getirdiler. Ytiz ylla yakrn bir zamandlr hep blz Krinlere qalqrp onlann ismini ytlceltip dtinyaya duyrrduk. Onlar igin ölduk, onlar igin asrldrk, onlar igin hapislere girdik, onlar iqin yerimizden lurdumuzdan olduk, Gelsinler onlanla biz Zazalar igin be;on yrl qalqsrnlar, ne olurl Mücadele verdilimiz memlekerin adr K{trdistan delilde Zazaistan olsa ne glkacak. Madem bize biz kardaqc ve aynr soydanrz diyorlar binzda Zazaistan olsur,, kiyametmi lcopacakl Biz qu anda Almanyanrn Giessen, Weelar ve cir,ar köylerinden binlerce Zaza bir araya gelip kendi ulus davamrzr görtiloruz. Buda bizim en rabii hakrml?drr, Dünyanrn hig bir yerinde hiq bir halkn hakr yokmt bir bagkasrna sen busun, bu degilsin demeye, Diyenler lrkql, fövenist, fasisr, zalim, karil ve zülümlar olanlardrr. Bugün Araplann hep aqiretleri devlet olmuqrur. Nigin bizim hahml? olmasln, biz Zazalarda devlet olalml Bi, dörtmilyona Fkrn bir nufusa sahibir. Yerimir vc yr:rdumuzda vardrr- Nigin öbür hatklar gibi lcndi ismimiz ile amlp, kendi Lader taln halamrz olmanni Nicin biz de kendi Zaza adrmrz ile tamhp, zaza adiyle amlmryalmi Hic Limse kendi qahsi davalannr siyasr veyahut politik Zaza dar.asrna hibe edip, kendi parti ve örgütleri icin Zazalarr pszara ahpta satmaya kalkmasrn, onlara pahaliya mal olur. Kendi kanyerlerini koruyacaklar diye bizleri peqlcq qekmesinler. Bildirimizin sonunda lursuluyarak $unlan belirtmek istiyoruz. $u anda ellimizde Zazaca Tercümanhk yapan ve iiidelerimizi do!ru yansrtmayan, bizi hep Künler üzerinde mal etmeye gahgan, bize üahat ve agrklamalarda bulunmuyan, bize bü Zazayz dedigimiz zaman 1'rizlenni ekgiten ve ifadelerimiz zorlanna giden bir kaf Tercüman hakrnda toplanlmq yüzlerce imza vardrr. Eger bu durumlar lröyle devam ederse, biz de onlan gerekli makamlara sunup sug duyurusunda bulunacalrz. Sakrn ununnasrnlar, Tercünranlarm yemini var. drr, O yeminlerine balh kalsrnlar. Mitkades ve qok onemli olan Tercümanlk mesleline gölge düqilrmesinler. lnsanllk onumna laik bir gekilde yeminlerine bagl olarak meslek hayatrnr sördürsünler. Aksi raktirde onlxr ifin ve o meslek ifin higte iyi neticeler vermez. Bu Tercümanlann isimleri ellimirde mevcut buhlnmaktadrr. $u anda onlarln isimledni aqrklama ihtiyao hisetmiyoruz. Yann gercktiginde kamu oluna agrhayp qahitlerle birlikte bildirecegiz. O kigiler kendilerini gok iyi biliyorlar. Umanz bundan sonra kendilerine gcki dürcn verip, ycminlerine sadrk kalp bagka bir hallr inkara kalkrpta bagka bir halk üzerinde sa1'rnaya kalkmazlar. Bizde o isimleri aqrklama mecburiyetinde kalmayp, opladrgrmrz imzalara gerekli malamlara sunmayrz. Saygr ve Sevgilerimizle... Giesscn-Wetzlar Zaza Kültür Qevresi
Lele Zalim Eze Beme Cep10 Wm gnor U Srma ke D6ns1m ra, zoneme ke, srma cl6le naß ken. Srma 'ke D rsrm ra niye, hama raa srma 'ke kota ra Dörsrm, beno ke, grma Jöle diya. Srma 'ke D6rsrm ra niye, raa srma'ke coru era Dersrm nekob. srma 'ke coru D rsrm ne$iyc, beno ke, srma uncia ki na,me ql0le hesno. Srma 'ke Me.m eklye ra bi tever, raä Erzmgani nä ve hu feka, gi, slma 'ke Si, koti Der6 Qutiye ya ki, van6, Qhem $örxanu, cl te hete destc Ahepi dera. Koo ke hetö destc ghepi de srma ra oseno, u ko KoA cl61eo. "Iela ke ma sar D rsmi, cinrk u cüamerdi, p6ropl,a crra zof has keme, u ko de meka gupeto. Uza mekane ci6leo. clele 've koy ra uza biy jü. Heni biye jü ke, tu bese nekena ke zumin ra cöra brker6. Tu 'ke c6ro elöle de nia da,,.i6le heni berza ke, tu vana $iya resta asmene kh6wi. heni "I6le nndeka ke, tu 'ke reä diye, resma hu viri ra nckena. Tu 'ke.i61e de nia da, tu heni zonena ke giye JOle ra perreno, yeno glneno zerra tuya bele. T\r 'ke kata $iya, tode yeno. T1r 6ndi cl6le hu viri ra n6kena. Qrke cl6le jiara, jiara, de brmbareka. Brmbareke ke quli eve deste hu pöda kerd, peö coy ki kok ardo, krste, clöle dine rawa, dine ra pey de menda, je Bq)rere, Xaskare, Hargiye, jc Ana Fatma. Vane ke, quli 'ke jiar u Jiargey u brmbareki krstö, awa-nawa ke, qiöie Hard Dewregi ra alaqö huyo ke eskerao brno. Werü6 Dersrmrzu de menda, menda ke bxele$iyo, xelesiya ki. leu frasankügäh, q.ieb heto Eu de bena war, yena resena Chem. themo ke Pulemuriye ra beno tever, yeno, vereno ra sono, sono lee Qhemö Munzuri. U've Qhem6 Munzuri ra, nözon gond dulgeru erzene peö hu, sonö, resen ve den FE. Van6 ke, ataq6 clöle u dinao ke mara araze niyo, mara neoseno eve na uwe beno..i6ie heto bin ra bena derg, sona resena ve koulö binu, ha;pdä Därsmi de ga,me ve ga,me fetelina, koune binu de Frc dina. JCIe bena ra derg, sona Buyere, Buyere ra vörena ra, sona diarc Erzmgani, Erzmgani gör kena. X'etelina, sona resena ve Ko Sr]Ii. Koo ke roe Hes Gewe, yö ivis6 Sey Ktrali, n6zon hona y6 gond Sir'üeqeru tede fetelino. ciöie bena'ra derg, sona het6 Ovacrpe ya ki Puluri ki, koö ke Sey Rrza cra fetelisro corrr hu viri ra n6kena. Pey ra gerexina, sona resena mekanö SaJran Aäav. c.tele het Pdemuriye se! ki sona, n zon gond kou de bena olvoz, sona hetö zuqmatö Erzurumi. cl6le c6rena de, bena ra derg, sona vrarae fina ra Varboy ya ki Gm$mi. Peö ql6le de ki gemi este, gem6 ke malo phesk, MaJC Xulli, tede gereno, hes brrri tede fetelinc, zarancl üede wa,nen6, nozon huna grqagi ttrayr u thu;rr, dar u ber tede weqiya hu ra,meno. Zu ki bover esto, bover uwe. T\IaJnre het Qrgli ya ki Qrzil Kilisa Bava Duz- $no, hetc Mazgcrdi ki ye Qelxenrno. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page